MR

De MedezeggenschapsRaad van het Palet

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen de schoolleiding, medewerkers van de school en de ouders / verzorgers. Elke school is bij wet verplicht een MR te hebben. De leden van de MR worden gekozen vanuit ouders (de oudergeleding) en vanuit personeel (de personeelsgeleding).

De MR overlegt over belangrijke schoolzaken zoals:

– inzet van personeelsformatie en financiële middelen

– belangrijke samenwerking met externe partijen

– veranderingen binnen het onderwijs

– ouderbetrokkenheid

 

Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding heeft advies- en/of instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn voor de school en die niet schooloverstijgend zijn. Bijvoorbeeld het schoolplan. Voor bovenschoolse zaken is de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) ingericht.

Het aantal mensen in een MR is afhankelijk van de schoolgrootte. Op het Palet zijn vier mensen die de MR vertegenwoordigen.

Namens de oudergeleding: Evelien van Dam (voorzitter) en Petra Evegaars

Namens de personeelsgeleding: Roel van Dijk en Nicole van Eekelen (secretaris)

Actueel